Η εταιρεία Alergo Management Consulting & Engineering Ltd δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Έλεγχο και διαχείριση κάθε ζητήματος που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, στα υποστατικά και στα εργοτάξια.
 • Προετοιμασία εκτιμήσεων κινδύνου.
 • Προετοιμασία Σχεδίου και Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας.
 • Συμβουλευτική ικανότητα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική και Ηλεκτρολογική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Διετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα που σχετίζονται με την επιτήρηση και διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα.
 • Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής νομοθεσίας (ΚΔΠ 410/2015 & ΚΔΠ 173/2002).
 • Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρ. Υπολογιστών.

Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email info@alergo-mce.com αναφέροντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.