Άλλες Μελέτες

  • Η οδηγία ATEX περιγράφει τον εξοπλισμό και τα συστήματα προστασίας για χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα. Το ακρώνυμο ATEX προέρχεται από τον γαλλικό τίτλο της οδηγίας 94/9/ΕΚ: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles.
  • Η οδηγία Seveso στοχεύει στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο, καθώς ενδέχεται να συμβούν ατυχήματα, στοχεύει επίσης στον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων, όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για το περιβάλλον.
  • Η μελέτη κινδύνου και λειτουργικότητας (HAZOP) είναι μια τεχνική ανασκόπησης σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κινδύνων και για τον εντοπισμό ελλείψεων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργικότητας. Το HAZOP εφαρμόζεται συνήθως σε συστήματα που μεταφέρουν ή επεξεργάζονται επικίνδυνες ουσίες ή σε δραστηριότητες των οποίων οι σχετικές λειτουργίες είναι πιθανά επικίνδυνες με αρνητικές συνέπειες της αποτυχίας ελέγχου των κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον ή την ιδιοκτησία.
  • Η μελέτη Αναγνώρισης Κινδύνων (HAZID) είναι μια τεχνική για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων και απειλών και μπορεί να εφαρμοστεί στο στάδιο του εννοιολογικού ή λεπτομερούς σχεδιασμού. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων συμβάλει ουσιαστικά στις αποφάσεις σχετικές με την εφαρμογή του έργου, σε μια φάση κατά την οποία μια αλλαγή σχεδιασμού εμπεριέχει ελάχιστο κόστος.
  • Η διαχείριση κρίσεων είναι ένα σύστημα διαχείρισης επεισοδίων, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς ρόλους, ευθύνες και οργανωτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με διαδικασίες σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα της εταιρείας. Η αντιμετώπιση των κρίσεων περιλαμβάνει δράση στους ακόλουθους τομείς: Πρόληψη κρίσεων, αξιολόγηση κρίσεων, χειρισμός κρίσεων και τερματισμός κρίσεων. Ο στόχος της διαχείρισης κρίσεων είναι η πολύ καλή προετοιμασία για κρίση, η διασφάλιση της ταχείας και επαρκούς αντιμετώπισής της, η διατήρηση ξεκάθαρων διαδικασιών αναφοράς και επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης και η ομόφωνη συμφωνία στους κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν για τον τερματισμό της.