Έλεγχοι Ασφάλειας & Υγείας

Ο σκοπός της διενέργειας Ελέγχου (Αudit) Ασφάλειας & Υγείας είναι:

  • να επαληθεύσει την εγκυρότητα και την ακεραιότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας
  • να εντοπίσει ορθές πρακτικές
  • να εντοπίσει τομείς που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη