Διερεύνηση & Ανάλυση Συμβάντων

Ο όρος «συμβάν» μπορεί να οριστεί ως ένα απρογραμμάτιστο γεγονός που διακόπτει την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας και που μπορεί (ή όχι) να περιλαμβάνει τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Σε γενικές γραμμές, μετά από ένα σημαντικό περιστατικό ή ατύχημα, το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή έρευνας ατυχήματος. Μια ενδελεχής διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος μπορεί να προσφέρει πληθώρα γνώσεων σχετικές με τις καλές πρακτικές διαχείρισης ασφάλειας στον οργανισμό. Περαιτέρω, πιθανά να αποκαλυφθούν οι πρότερες αδυναμίες της διαχείρισης της ασφάλειας ή της κουλτούρας ασφάλειας του οργανισμού, οι υποεκτιμημένοι ή / και άγνωστοι κίνδυνοι καθώς και ο ανεπαρκής έλεγχος γνωστών κινδύνων. Έτσι, αυτά τα συμβάντα δεν θα επαναληφθούν.