Μελέτες εκτίμησης κινδύνου

Στο πλαίσιο των γενικών τους υποχρεώσεων και σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργοδότες πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει:

  • ανάλυση κινδύνου και
  • εκτίμηση κινδύνου

Η μελέτη εκτίμησης κινδύνου προσδιορίζει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους σε περιβάλλον εργασίας ή / και δραστηριότητα.