Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS) είναι ένα σύνολο επιχειρηματικών διαδικασιών που επικεντρώνονται στη διαρκή κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και στην ενίσχυση της ικανοποίησής των αναγκών ποιότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει παράγοντες της λειτουργίας της επιχείρησης όπως η οργανωτική δομή, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η οικογένεια προτύπων ποιότητας ISO 9000 είναι ίσως η πιο ευρέως εφαρμοσμένη παγκοσμίως.