Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Η αποτελεσματική χρήση ενέργειας βοηθά τους οργανισμούς να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς και να συμβάλουν στη διατήρηση των πόρων και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας από τους οργανισμούς σε όλους τους τομείς, μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας (EnMS). Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο στο οποίο βασίζεται ένα ΣΔΕ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 50001.