Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) είναι ένα σύνολο διαδικασιών και πρακτικών που επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών του καθώς και να αυξήσει τη λειτουργική του απόδοση. Το σύστημα περιλαμβάνει παράγοντες της λειτουργίας της επιχείρησης όπως την οργανωτική δομή, τον προγραμματισμό και τους πόρους για την ανάπτυξη και την εφαρμογή και διατήρηση πολιτικής προσανατολισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο στο οποίο βασίζεται ένα ΣΠΔ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 14001, ενώ οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν το EMAS (Eco Management & Audit Scheme).