Δεχόμαστε αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:
Σύμβουλος Μηχανικός Διαχείρισης Α&Υ / Συντονιστής
HSE Construction Safety Coordinator
Οι ευθύνες της θέσης αφορούν τον έλεγχο και την διαχείριση κάθε ζητήματος που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική και Αρχιτεκτονική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
  • Σχετική πείρα απαραίτητη
  • Ικανοποιητική γνώση της Κυπριακής νομοθεσίας στην Α&Υ.
  • Απαραίτητη εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρ. Υπολογιστών.
Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.
Όλοι/Όλες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alergo-mce.com αναφέροντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.
.