Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Οκτωβρίου 2020 Online σεμινάριο με θέμα “Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων και Επικινδυνότητας και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας” στους Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων του Public (ITC Publicworld Ltd) με εκπαιδευτή τον κ. Απόστολος Λάππα.

www.alergo-mce.com